Loading...

โครงสร้างการบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผศ.นพ.ฉัตรชัย  มิ่งมาลัยรักษ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

นางอัจฉรา ชนะกุล

.

.