Loading...

โครงสร้างการบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

รศ.ดร.ดนุพันธ์  วิสุวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความยั่งยืน

ผศ. ชล บุนนาค

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

นางอัจฉรา ชนะกุล

.

.