Loading...

VDO การอบรม EdPEx

🔷 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx Criteria Overview) ฉบับปี 2566 - 2570” รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหาร (วันที่ 31 มกราคม 2567)

🔸การสัมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ครั้งที่ 1

(EdPEx overview และ OP)

🔸การสัมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ครั้งที่ 2

(หมวดที่ 1 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง)

🔸การสัมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ครั้งที่ 3

(หมวดที่ 2 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง)

🔸การสัมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ครั้งที่ 4

(หมวดที่ 3 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง)

เอกสาร

🔷 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในระบบงาน ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

🔷 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย

🔷 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ

🔷 แบบฟอร์ม ปค.3 (เอกสารแนบ 3)

🔷 แบบฟอร์ม ปค.4 (เอกสารแนบ 4)

🔷 แบบฟอร์ม ปค.5 (เอกสารแนบ 5)