Loading...

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพ

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 - 2564
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx (TU Assessor)