Loading...

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพ

ทำเนียบผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565 - 2566 (TU Assessor)
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 - 2565 (TQA Assessor)
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์