Loading...

KM & Good Practice

ผลงาน KM
  1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556
  2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553-2554
  3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2553 ด้านการจัดการคุณภาพการศึกษา
  4. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2553 ด้านการสร้างสรรค์งานวิจัย ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สังคม เรื่องอาจารย์และนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  5. รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และสุขภาพที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
  6. รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และสุขภาพที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
  7. รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับบุคลากรด้านบริการวิชาการแก่สังคม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
  8. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553