Loading...

คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครั้งที่ 1/2562

ครั้งที่ 2/2562

ครั้งที่ 3/2562

ครั้งที่ 4/2562

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครั้งที่ 1/2556  

ครั้งที่ 2/2556

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารคุณภาพสำนักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

 ประธาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

 รองประธาน

 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง

 กรรมการ

 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฏหมาย

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์และการคลัง

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการกองคลัง

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการกองบริการวิชาการ

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการกองแผนงาน

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์รังสิต

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์พัทยา

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการกองนิติการ

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

  กรรมการ

 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและกลุ่มภารกิจ

  กรรมการ

 เลขานุการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  กรรมการ

 หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพระดับสากล

  กรรมการและเลขานุการ

 นางสาวธันย์ชนก ช่างเจริญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คณะกรรมการบริหารคุณภาพสำนักงานอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครั้งที่ 1/2562

ครั้งที่ 2/2562

ครั้งที่ 3/2562

ครั้งที่ 4/2562

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ระดับสากล
คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ระดับสากล(World Ranking)
คณะกรรมการอำนวยการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครั้งที่ 1/2560

ครั้งที่ 2/2560