ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Ranking by Subject
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

QS World University Ranking by Subject 2016
151-200
201-250
401-450
ผลการจัดอันดับ QS World University Ranking by Subject 2016 ของประเทศไทย <คลิกเพื่อดูผล>
       
QS World University Ranking by Subject 2015
151-200
251-300
ผลการจัดอันดับ QS World University Ranking by Subject 2015 ของประเทศไทย <คลิกเพื่อดูผล>
       
QS World University Ranking by Subject 2014
    Medicine
301-400
ผลการจัดอันดับ QS World University Ranking by Subject 2014 ของประเทศไทย <คลิกเพื่อดูผล>
       
QS World University Ranking by Subject 2013
101-150
101-150
ผลการจัดอันดับ QS World University Ranking by Subject 2013 ของประเทศไทย <คลิกเพื่อดูผล>
       
QS World University Ranking by Subject 2012
151-200
101-150
QS World University Ranking by Subject 2011
101-150
151-200
151-200
ที่มา : http://www.topuniversities.com/node/9096/ranking-details/university-subject-rankings/2014