ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2559
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์