รายการตัวชี้วัด QS University Rankings 2016

QS University Rankings
Indicator
Weight
World
Asian
    Acdemic Reputation
40%
30%
    Employer Reputation
10%
10
    Faculty Student
20%
20
    International faculty ratio
5%
2.50
    International student ratio
5%
2.50
    Inbound exchange student
-
2.50
    Outbound exchange student
-
2.50
    Paper per faculty
-
15
    Citations per paper
20%
15
Total
100%
100%
 
 
  รายละเอียดตัวชี้วัด

  Academic reputation : พิจารณาจากชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยส่งแบบสำรวจออนไลน์ถึงนักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ

  Employer reputation : พิจารณาจากทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย โดยส่งแบบสำรวจออนไลน์ถึงผู้จ้างงานเพื่อให้ผู้จ้างงานระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด

  Faculty/student ratio: พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนอาจารยืต่อนักศึกษา ใช้วัดความมุ่งมั่นในการสอนของอาจารย์หรือสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน

  Citations per faculty: พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาต่อจำนวนอาจารย แหล่งทีมาผลงานวิชาการที่จะนำมาใช้ในการประเมินผลคือ Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุด

  International faculty ratio and international student ratio : พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่างชาติ และ สัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติ  สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากต่างประเทศ

 
     
   ตัวชี้วัดและค่าน้ำหนัก รายการข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ และนิยามของ QS University Rankings ในปี 2016  
     
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
 
     
  back