รายการตัวชี้วัด QS Stars Rating 2015

Indicator
Score
    1.Teaching
รวม 150 คะแนน
    2.Employability
รวม 150 คะแนน
    3.Research
รวม 150 คะแนน
    4.Internationalization
รวม 150 คะแนน
    5.Facilities
รวม 100 คะแนน
    6.Online/Distance learning*
รวม 100 คะแนน
    7.Discipline Ranking
รวม 150 คะแนน
    8.Accreditation
รวม 50 คะแนน
    9.Arts&Culture*
รวม 50 คะแนน
    10.Innovation*
รวม 50 คะแนน
    11.Social Responsibility
รวม 50 คะแนน
    12.Inclusiveness
รวม 50 คะแนน
Total
1,000 คะแนน
 
 
  * มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เลือกตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากทางหน่วยงาน QS ให้เลือกตัวชี้วัดเองโดยรวม คะแนนแล้วต้องได้ 1,000 คะแนน
  เว็บไซด์ http://www.topuniversities.com/qs-stars/qs-stars-methodology  รายละเอียดตัวชี้วัด

  Teaching : พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย/ต่อการเรียนการสอน และบัณฑิตที่ประสงค์ศึกษาต่อ

  Employability: :พิจารณาจากทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย โดยส่งแบบสารวจออนไลน์ถึงผู้จ้างงานเพื่อให้ผู้จ้างงานระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด อัตราการจ้างงานของบัณฑิต และการสนับสนุนอาชีพ

  Research: พิจารณาจากจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ จานวนการอ้างอิง และผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

  Internationalization: พิจารณาจากความเป็นนานาชาติ เช่น จานวนอาจารย์ นักศึกษาต่างชาติ จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้า-ออก จานวนสัญชาติของนักศึกษา การทาความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น

  Facilities : พิจารณาจากสิ่งอานวยความสะดวกที่จัดให้กับนักศึกษา เช่น ด้านกีฬา การแพทย์ ห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านที่พักนักศึกษา เป็นต้น

  Online/Distance learning* : พิจารณาจากการจัดบริการให้นักศึกษา รวมถึงการทางานร่วมกันระหว่างคณะกับนักศึกษา การมีส่วนร่วมของนักศึกษาภายในคณะ

  Discipline Ranking : พิจารณาจากการจัดอันดับกลุ่มสาขาวิชาเฉพาะ

  Accreditation : พิจารณาจากการได้รับการรับรองระดับประเทศ/สากล

  Arts& Culture* : พิจารณาจากการจัดนิทรรศการ การได้รับรางวัลทางวัฒนธรรม

  Innovation* : พิจารณาจากการจดสิทธิบัตร งานวิจัยด้านอุตสาหกรรม

  Social Responsibility : พิจารณาจากการพัฒนาชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคม

  Inclusiveness : พิจารณาจากการให้ทุนการศึกษา ทุนค่าเล่าเรียน การให้โอกาสนักศึกษาที่บกพร่องทางร่างกายเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย และความเท่าเทียมกันระหว่างชาย หญิง

 
     
   ตัวชี้วัดและค่าน้ำหนัก รายการข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ และนิยามของ QS Stars Rating ในปี 2015  
     
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
 
     
  back