ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559
       
  คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ระดับสากล (World Ranking) คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ระดับสากล
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ระดับสากล ครั้งที่ 1/2558