รายการตัวชี้วัด Time Higher Education World University Rankings 2013

No.
Indicator
Weight
รายการละ
รวม
1
Teaching : the learning environment
30
1.1
Reputational Survey (teaching)
15
1.2
PhDs awards per academic
6
1.3
Undergrad. Admitted per academic
4.50
1.4
PhD/undergraduate degree awarded
2.25
1.5
Income per academic
2.25
2
Research: volume, income and reputation
30
2.1
Reputational Survey (research)
18
2.2
Research income
6
2.3
Paper per research and academic staff
6
3
Citations: research influence
30
30
4
Industry income: innovation
2.50
2.50
5
International outlook: staff, students and research
7.50
5.1
Ratio of international to domestic students
2.50
5.2
Ratio of international to domestic staff
2.50
5.3
Citations – Research influence
2.50
 
รวม
100%
100%
   
  รายละเอียดตัวชี้วัด

  Teaching : the learning environment : พิจารณาจากสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนในแต่ละมหาวิทยาลัย

  Research: volume, income and reputation: พิจารณาจากปริมาณผลงานวิจัย รายได้ที่มาจากเงินทุนการวิจัยและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยทางด้านการวิจัย

  Citations: research influence : แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักวิชาการทั่วโลกที่มีต่อคุณภาพการวิจัย

  Industry income: innovation :พิจารณาจากรายได้ที่มาจากการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับจำนวนอาจารย์ บ่งบอกถึงความสามารถของมหาวิทยาลัยในการดึงดูดเงินทุนจากภาคอุตสาหกรรม

  International outlook: staff, students and research : พิจารณาความหลากหลายของนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติในมหาวิทยาลัยซึ่งสะท้อนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ

 
       
   ตัวชี้วัดและค่าน้ำหนัก รายการข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ และนิยามของ Time Higher Education World University Rankings ในปี 2013
       
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
กลับสู่หน้าหลัก