กองพัฒนาคุณภาพ – Quality Development Division

การบริหารความเสี่ยง


หมวดหมู่ ดาวน์โหลด
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 Download
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 Download
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 Download
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 Download
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 Download
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 2558 ครั้งที่ 6/2558  ครั้งที่ 5/2558  ครั้งที่ 4/2558  ครั้งที่ 3/2558  ครั้งที่ 2/2558  ครั้งที่ 1/2558 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 2558 ครั้งที่ 6/2557  ครั้งที่ 5/2557  ครั้งที่ 4/2557  ครั้งที่ 3/2557  ครั้งที่ 2/2557  ครั้งที่ 1/2557 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 2558 ครั้งที่ 6/2556  ครั้งที่ 5/2556  ครั้งที่ 4/2556  ครั้งที่ 3/2556  ครั้งที่ 2/2556  ครั้งที่ 1/2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 2558 ครั้งที่ 6/2555  ครั้งที่ 5/2555  ครั้งที่ 4/2555  ครั้งที่ 3/2555  ครั้งที่ 2/2555  ครั้งที่ 1/2555 
เอกสารอื่นๆ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 Download 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 Download