ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
แผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557