ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
         
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
รายงานการประชุม  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 /2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 /2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 /2558
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 /2558
           
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 /2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 /2557
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 /2557
           
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2556  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 /2556  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 /2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 /2556
           
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 /2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 /2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 /2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 /2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 /2555