ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  
   
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556
         
  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555