ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนา
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ระบบงานสำคัญของกลุ่มให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย” ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. และในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต (สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย)

 

 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ระบบงานสำคัญของกลุ่มให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย” ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

 

 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ระบบงานสำคัญของกลุ่มให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย” ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

 

 
  โครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต