เครือข่าย QA
ลำดับที่
หน่วยงาน / รายชื่อ
หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ID (Facebook / Line)
คณะนิติศาสตร์
1
ผช.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ
02-613-2137
-
cviravat@gmail.com
-
02-696-5421
2
นางสาวประไพ คำสม
02-696-5108
02-696-5108
prapai55@hotmail.com
-
3
นางสิริกานต์ รัชชากร
02-696-5406
02-696-5108
tuwanon_non@hotmail.com
-
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
4
นายพิเชษฐ สุกแสงศรี
02-696-5702
02-696-5704
pichet.s@tbs.tu.ac.th
-
5
นางสาววสนันท์ อิทธิมีชัย
02-696-5702
02-696-5704
wasanun.i@tbs.tu.ac.th
-
6
นางสาวธาราทิพย์ ตุ้มธรรมรงค์
02-696-5702
02-696-5704
tharathip.t@tbs.tu.ac.th
-
คณะรัฐศาสตร์
7
อาจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช
-
-
tavida_polsc@yahoo.com
-
8
อาจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
-
-
den605@yahoo.com
-
9
นายชัยรัตน์ กาญจนพิบูลย์
02-696-5310
02-696-5302
ckchairat@hotmail.com
ckchairat (Facebook)
10
นายณัฐภูมิ คล้ายคลึง
02-696-5310
02-696-5302
pik_tu324@hotmail.com
pik.nattapum (Facebook)
NK_2130 (Line)
คณะเศรษฐศาสตร์
11
นางพยอม ครุสาตะ
02-696-5993
02-564-2891
-
-
12
นายปกรณ์ จรัสพนาวสาน
02-696-5993
02-564-2891
bamboorat@hotmail.com
-
Pakorn@econ.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
13
อาจารย์เสาวธาร โพธิ์กลัด
02-696-5561
-
tarniamtarn@hotmail.com
-
14
นางสาวสุวรี ปิ่นเจริญ
02-696-5512
02-696-6218
nongtanswr@hotmail.com
-
15
นางสาวอรอนงค์ บุษราคัม
02-696-5512
02-986-8323
ornanong.tu@gmail.com
-
คณะศิลปศาสตร์
16
นายรัตนพล เรืองรัตน์
02-696-5224
02-696-5619
deuce_402@hotmail.com
deuce.live.3 (Facebook)
0819858808 (Line)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
17
รศ.กิติมา สุรสนธิ
02-696-6229
02-696-6218
jckitima@gmail.com
-
18
นางปิยาพัชร คนชม
02-696-6210
02-696-6218
catsomjai@gmail.com
-
19
นางสาวนันท์นภัส บุญเลิศ
02-696-6229
02-696-6218
ann_wanlaya@hotmail.com
-
20
นางสาวชุติมา เสนีวงศ์
02-696-6229
02-696-6218
tik_9966@hotmail.com
-
คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
21
อาจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี
02-696-5873
-
chantanee@gmail.com
chantanee charoensri (Facebook)
chantanee charoensri (Line)
22
นางสาวดวงหทัย ตั้งมั่นในธรรม
02-696-5802
02-696-5812
duanghathai_nok55@hotmail.co.th
Duanghathai Tungmunnitum (Facebook)
nokkiee (Line)
23
นางสาวกนกภรณ์ ชาวบางงาม
02-696-5835
02-696-5812
Pha_nu03@hotmail.com
-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24
นางอัจฉราพร แปลนนาค
02-564-4440 ต่อ 2019
02-564-4485
ido147@hotmail.com
dang (Line)
25
นางสาวเนตรนภัส จันทร์พ่วง
02-564-4440 ต่อ 2021
02-564-4494
junphuang@gmail.com
คณะวิศวกรรมศาสตร์
26
นายสยามรัฐ คงทอง
02-564-3001 ต่อ 3181
02-564-3010
Ksiamrat@engr.tu.ac.th
-
som_ca@hotmail.com
27
นายวรเศรษฐ์ นิธิอนันต์
02-564-3001 ต่อ 3203
02-564-3010
nworaset@engr.tu.ac.th
-
คณะแพทยศาสตร์
28
รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
02-926-9672
02-926-9674
vsakchai@hotmail.com
-
29
นางญาณีนาถ สุวรรณชัย
02-926-9666
02-926-9676
thanatnun.s@hotmail.com
-
Camaraena@hotmail.com
30
นางสาวดุสิตา พักวัง
02-926-9666
02-926-9676
pucha_sita1308@hotmail.com
-
31
นางสาวพรพรรษา สุกรรม
02-926-9666
02-926-9676
jezebel_engine1@hotmail.com
-
คณะสหเวชศาสตร์
32
อาจารย์ ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์
02-986-9213 ต่อ 7233
02-516-5379
nee_cw@yahoo.com
-
33
นางสาวศิริรัตน์ ศรีประวิชกร
02-986-9213 ต่อ 7212
02-516-5379
siri_tum@hotmail.com
tumahs (Line)
34
นายชานนท์ ทิมรอด
02-986-9213 ต่อ 7212
02-516-5379
chanan_18@hotmail.com
-
คณะทันตแพทยศาสตร์
35
อาจารย์ ดร.กุสุมาวดี อุทิศพันธ์
02-986-9213
02-986-9205
kusumawadee.utispan@gmail.com
-
36
นางสาวกนกวรรณ ใจแก้ว
02-986-9213 ต่อ 7105, 7152
02-986-9051
tudent.qa@gmail.com
-
คณะพยาบาลศาสตร์
37
นางสาวภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์
02-986-9213 ต่อ 7328
02-516-5381
Pawan072@hotmail.com
-
02-986-9325
pawanfon@gmail.com
คณะศิลปกรรมศาสตร์
38
นางสาวพัชรา บุญมานำ
02-696-6305
02-986-8601
nung-arttu@hotmail.com
-
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการเมือง
39
นางชุติกาญจน์ มรกฏ
02-986-9434 ต่อ 3017
02-986-8067
aomwankm@gmail.com
Aom (Line)
40
นางสาวจามรินทร์ วงศ์หาญเชาว์
02-986-9605-6 ต่อ 3018
02-986-8067
Jamarin-tu@hotmail.com
-
วิทยาลัยสหวิทยาการ
41
นายเกษมทรัพย์ สีดากูด
02-613-2855
02-623-5250
qa.citu@gmail.com
-
42
นางสาววลิตพร จิโนทา
054-268-702
-
A_walit@hotmail.com
aimyimoo.jinota (Facebook)
84-5338
aimy-jinota (Line)
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
43
นางสาวธิดาทิพย์ ขุนทิพย์
02-564-1330
02-564-4430
thidathip1@hotmail.com
-
สถาบันภาษา
44
นางสาวกุลพรรณ จันทร์แก้ว
02-696-6052
02-696-6017
Track_w@hotmail.com
Track Ch (Facebook)
ckullaph@tu.ac.th
track17 (Line)
วิทยาลัยนวัตกรรม
45
ผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
02-623-5055 ต่อ 4105
02-623-5060
jirapon.s@gmail.com
-
46
นางสาวพาวิณี ศุนาลัย
02-623-5055 ต่อ 4136
02-623-5287
research_qa@citu.tu.ac.th
-
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
47
นางสาวประภาศิริ ขจรชีพพันธุ์งาม
02-986-9009 ต่อ 1411
02-501-3524
Prapasiri@siit.tu.ac.th
-
48
นายธีรพล คำแสน
02-986-9009 ต่อ 1411
02-501-3524
T2524sler@gmail.com
-
theeraphon@siit.tu.ac.th
คณะสาธารณสุขศาสตร์
49
นางสาวหนึ่งฤทัย กลิ่นสน
02-986-9213 ต่อ 7416
02-516-2708
between_be@hotmail.com
Between.PP (Facebook)
between.be@gmail.com
ppbetween31 (Line)
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
50
นางสาวยุพา ใช้กิจจา
02-613-3701-5
02-623-5167
handinhands@hotmail.com
-
qa_pbic@hotmail.com
-
51
นางสาวพรรษชล พงษ์เพียจันทร์
02-613-3702
02-623-5167
qa_pbic@hotmail.com
-
คณะเภสัชศาสตร์
52
อาจารย์ ภญ.ดร.กุสาวดี เมลืองนนท์
02-564-4440 ต่อ 1744
02-564-3156
kusawadee_m@yahoo.com
kusawadee maluangnon (Facebook)
lexkusawadee (Line)
53
นางสาววรัชยา เทียวประสงค์
02-564-4440 ต่อ 1746
02-564-3156
waruhaya_pm_tu@yahoo.com
-
วิทยาลัยแทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
54
นายสราวุธ ประสานทอง
02-564-4440 ต่อ 7593
-
por_pae@hotmail.com
sarawut prasanthong (Facebook)
porpae11 (Line)
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
55
นายพิริยะ ทิพย์คงคา
02-564-3089-91 ต่อ 77056
02-564-3154
piriya@sgs.tu.ac.th
Yokgumbie Sun Prince (Facebook)
yokgumbie@gmail.com
yokgumbie (Line)
สถาบันไทยคดีศึกษา
56
นางสาวโศรยา สุรัญญาพฤติ
02-613-3201-5 ต่อ 22
02-226-2112
kaesoraya@gmail.com
-
สถาบันทรัพยากรมนุษย์
57
นางศรีรัตน์ ขันธมาลัย
02-613-3306
02-226-5324
Srirat_rat@yahoo.com
-
58
นายชินกฤต คงเจริญพร
02-613-3302
02-226-5324
chinakitk@hotmail.com
-
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
59
นางสาวบุหงา จันทร์นวล
02-564-5000-3 ต่อ 311
02-564-4888
baby_pinka@hotmail.com
-
สำนักหอสมุด
60
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
02-613-3519
02-623-5171
bkanokwan-25@hotmail.com
-
powerlibs@tu.ac.th
สำนักทะเบียนและประมวลผล
61
ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ - - somkiatwora@yahoo.com -
62
นางสาวสาริยา นวมจิต
02-986-9086 ต่อ 1645
02-564-4549
i_nongna@hotmail.com
-
63
นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์
02-986-9086 ต่อ 1646
-
Tay2521@hotmail.com
-
64
นางสาวนันทนิตย์ มานพ
-
-
liverpool_potter@hotmail.com
Aomnant (Facebook)
48071419 (Line)
สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
65
นางยอดธิดา จังวิบูลย์ศิลป์
02-564-4440 ต่อ 1956
02-564-3144
yodthida@tu.ac.th
-
jungviboon@hotmail.com
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ.
66
นางสาวสุวรรณี ติวะตันสกุล
02-613-3120-2 ต่อ 107
02-224-1376
nat_cha_wan@hotmail.com
-
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
67
นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
02-613-3820-5 ต่อ 401
02-225-7517
sodsri@tu.ac.th
-
68
นางสาวพวงเพชร ราชพิบูลย์
02-613-3820-5 ต่อ 402
02-226-4395
ttiin_muk@hotmail.com
Tinny Winny (Facebook)
tinny2213 (Line)
ศูนย์บริการการกีฬา
69
นางสาวณัฐกฤตา อภิสิริคุณาธิป
02-564-4440 ต่อ 1237
02-564-4424
thiyada_n@hotmail.com
5488179089 (Line)
กองกลาง
70
คุณธันยรัตน์ น้อยปั่น
02-613-3007
02-224-8099
ja_242520@hotmail.com
-
กองการเจ้าหน้าที่
71
คุณโสภิตา งามถ้อย
02-564-4440-79 ต่อ 1882
02-564-2901
ngamtoy@tu.ac.th
-
ngamtoy@hotmail.com
กองกิจการนักศึกษา
72
นางนิกัญญา สุขรัตนี
02-564-4440-79 ต่อ 1289
02-564-4408
ooyja28@hotmail.com
-
กองคลัง
73
นางเกษร แพ่งนคร
02-564-4440-79 ต่อ 1370
02-564-4400
kkesorn@tu.ac.th
-
กองบริการการศึกษา
74
นางสาวสุดใจ สุนทร
02-564-4440-79 ต่อ 1826
02-564-2890
jjeabcy@hotmail.com
-
smilejeabcy@gmail.com
jeabcy_j@hotmail.com
กองแผนงาน
75
นางอัจฉรา ชนะกุล 02-564-4440-79 ต่อ 1866 - nuat@tu.ac.th -
76
นางสาวสุนันทา มะลิไทย
02-564-4440-79 ต่อ 1857
02-564-2915
palek20@hotmail.com
palek.oui@facebook.com (Facebook)
palek@tu.ac.th
กองงานศูนย์รังสิต
77
นางโสภิดา อภิธนวิทย์ 02-564-4440-79 ต่อ 1115 02-564-4405 sopida_th@yahoo.com -
78
นายเจนณรงค์ อุนันธชัย
02-564-4440-79 ต่อ 1115
02-564-2910
janej_u@hotmail.com
-
สำนักงานตรวจสอบภายใน
79
นางสาวภาวิดา น้อยปั่น
02-564-4440-79 ต่อ 2652
0-2564-4027
pavida.n@hotmail.com
Pavida Dada (Facebook)
กองอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต
80
นางสาว ไพศิษฐ์กา กมลคุปติภักดี
02-564-4440-79 ต่อ 1906
02-564-4409
kookkai1717@hotmail.com
nukaigai (Line)
กองบริหารศูนย์ลำปาง
81
นางอารีย์ ตั้งพระกิตติคุณี
054-268-701-8 ต่อ 5207
054-268-701 ต่อ 5119
areeangel_m@hotmail.com
-
กองอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต
82
นางทัศนีย์ ดาวเรือง
02-564-4440-79 ต่อ 1813
02-564-3151
thasaneetu@gmail.com
-
83
นายณรงค์ เมืองโสภา
02-564-4440-79 ต่อ 1816
02-564-3151
lee_eel20@hotmail.com
-
กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
84
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
02-564-4440-79 ต่อ 1520
02-564-3095
Chananda@tu.ac.th
-
85
นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
02-564-4440-79 ต่อ 1524
02-564-3095
khunben54@gmail.com 
khunben benjawan (Facebook)
benne2000@hotmail.com
khunben051213 (Line)
86
นางสาวอัญชสา แก้วเก้า
02-564-4440-79 ต่อ 1523
02-564-3095
luxmusic5@hotmail.com
Shisu La (Facebook)
luxmusic (Line)
87
นางสาววราภรณ์ ไหลนำเจริญ
02-564-4440-79 ต่อ 1522
02-564-3095
juy20032525@hotmail.com
vapaporn lai (Facebook)
juy20 (Line)
88
นางสาวนิศารัตน์ ซ่อนกลิ่น
02-564-4440-79 ต่อ 1523
02-564-3095
ns_nisarat@hotmail.com
BusStop Rot Mae (Facebook)
MickeyM (Line)
89
นางสาวสุพัตรา เพ็ชรนิล
02-564-4440-79 ต่อ 1524
02-564-3095
annie125phet@gmail.com
Nan NIe (Facebook)
nannie (Line)