ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2559
การประเมินคุณภาพ
 
  การประเมินคุณภาพภายนอก
   
สมศ.รอบที่ 3 พ.ศ. 2555 ระดับมหาวิทยาลัย
      รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย รายงานผลประเมิน
      หนังสือรับรองมาตรฐาน รูปภาพกิจกรรม
 
   
สมศ.รอบที่ 2 พ.ศ. 2549 ระดับมหาวิทยาลัย
      ระดับมหาวิทยาลัย      
 
   
สมศ.รอบที่ 1 พ.ศ. 2545 ระดับมหาวิทยาลัย
      ระดับมหาวิทยาลัย      
 
  การประเมินคุณภาพภายใน
    ปีการศึกษา 2557
      คณะ - สำนัก - สถาบัน สำนักงานอธิการบดี  
      ระดับมหาวิทยาลัย
    ปีการศึกษา 2556
      คณะ - สำนัก - สถาบัน สำนักงานอธิการบดี  
      ระดับมหาวิทยาลัย
    ปีการศึกษา 2555
      คณะ - สำนัก - สถาบัน สำนักงานอธิการบดี  
      ระดับมหาวิทยาลัย      
    ปีการศึกษา 2554
      คณะ - สำนัก - สถาบัน สำนักงานอธิการบดี  
      ระดับมหาวิทยาลัย      
    ปีการศึกษา 2553
      คณะ - สำนัก - สถาบัน สำนักงานอธิการบดี  
      ระดับมหาวิทยาลัย      
    ปีการศึกษา 2552
      คณะ - สำนัก - สถาบัน สำนักงานอธิการบดี  
      ระดับมหาวิทยาลัย      
    ปีการศึกษา 2551
      คณะ - สำนัก - สถาบัน สำนักงานอธิการบดี  
      ระดับมหาวิทยาลัย      
    ปีการศึกษา 2550
ระดับมหาวิทยาลัย
                   
back