ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (มธ.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554