ข้อมูล ณ 24 พฤษภาคม 2559
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพ
         
  ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก  
    รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา)  
         
  ผู้ประเมินคุณภาพภายใน  
    รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ระดับสถาบัน สถานะประธาน/กรรมการ ที่ขึ้นทะเบียนกับสกอ. ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 03-12-2558  
    รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ระดับสถาบัน สถานะกรรมการ ที่ขึ้นทะเบียนกับสกอ. ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 03-12-2558  
    รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที่ขึ้นทะเบียนกับสกอ. ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 03-12-2558  
    รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน สถานะกรรมการ ที่ขึ้นทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  
    รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ที่ขึ้นทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรับปรุงข้อมูล ณ 24 พฤษภาคม 2559