หน้าที่ความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์

กองพัฒนาคุณภาพ จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล

พันธกิจ

1. ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
2. ดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร นวัตกรรม
3. ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. ดำเนินการด้านการจัดการความรู้และรายงานข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย