กองพัฒนาคุณภาพ – Quality Development Division

คู่มือการประเมินคุณภาพ


ปีการศึกษา คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มธ. คู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพ (zip)
2558-2561 Download
2557 Download มหาวิทยาลัย  คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน  สถาบันวิจัย   สำนัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ  สำนักงานอธิการบดี  
กอง/สำนักงาน
2556 Download มหาวิทยาลัย  คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน  สถาบันวิจัย   สำนัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ  สำนักงานอธิการบดี  
กอง/สำนักงาน
2555 Download มหาวิทยาลัย  คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน  สถาบันวิจัย   สำนัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ  สำนักงานอธิการบดี  
กอง/สำนักงาน
2554 Download มหาวิทยาลัย  คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน  สถาบันวิจัย   สำนัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ  สำนักงานอธิการบดี  
กอง/สำนักงาน
2553 Download มหาวิทยาลัย  คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน  สถาบันวิจัย   สำนัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ  สำนักงานอธิการบดี  
กอง/สำนักงาน
2552 Download มหาวิทยาลัย  คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน  สถาบันวิจัย   สำนัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ  สำนักงานอธิการบดี  
กอง/สำนักงาน
2551 Download มหาวิทยาลัย  คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน  สถาบันวิจัย   สำนัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ  สำนักงานอธิการบดี  
กอง/สำนักงาน