ผล KPI ที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานตาม TU Excellence KPI ปีการศึกษา 2559 (รอบ 12 เดือน)