Website : การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://km.tu.ac.th
   
 

              Web Site การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Knowledge Management) เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รวบรวม/สรุปองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากฝ่ายต่างๆ (คณะ/สำนัก/สถาบัน) มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดย องค์ความรู้ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แบ่งออกเป็นองค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแบ่งตามองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายหรือผู้สนใจเข้าถึงความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย รวมทั้งมีการเผยแพร่องค์ความรู้ในลักษณะของเอกสารให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วย