เอกสารเผยแพร่
 
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดโครงการรางวัลผลงานจากการจัดการความรู้ดีเด่น มธ. ปีการศึกษา 2557
  1.การจัดการความรู้ในการจัดทำคลังข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและพัฒนาสู่เว็บไซต์ IEAS News Update (สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา)
   Infographic
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด
  2.การเรียนการสอนแบบ Active Learning (คณะพยาบาลศาสตร์)
   Infographic
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด (แนวปฏิบัติ)
  3.Digital Classroom -(วิทยาลัยแพทย์นานาชาติ จุฬาภรณ์)
   Infographic (หน้าที่ 1)
   Infographic (หน้าที่ 2)
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด
  4.แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิตผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
   Infographic
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด (แนวปฏิบัติ)
  5.Bechmarking (คณะพยาบาลศาสตร์)
   Infographic
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด (แนวปฏิบัติ)
  6.เล่าเรื่องราวด้วยสมาร์ทโฟน (วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้งภากรณ์)
   Infographic
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด (การอบรมเชิงปฏิบัติการ)
  7.การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของอเมริกา (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
   Infographic
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด (ถอดความจากอบรมเชิงปฏิบัติการ)
  8.แนวทางปฏิบัติที่ดีในการยืม-คืนเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน )
   Infographic
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด (คู่มือการยืม-คืน ภายใน)
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด (คู่มือการยืม-คืน ภายนอก)
  9.การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
   Infographic
  10.การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ (Google Application) เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันเอเชียฯ
   Infographic
   รายละเอียดผลงานจากการจัดการความรู้ที่ส่งสมัครเข้าประกวด
 
  • การเผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ปีการศึกษา 2557
  1.แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดกาความรู้ในรูปแบบการสอนแบบ Active Learning (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
  2.การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/เทคนิคการหาทุนสนับสนุนงานวิจัย (คณะเศรษฐศาสตร์)
  3.การเผยแพร่บทความวิจัยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ/การนำเสนอวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ (คณะวารสารศาสตร์ฯ)>>> (เอกสารเผยแพร่1) (เอกสารเผยแพร่2)  (เอกสารเผยแพร่3)
  4. แนวทางการนำผลงานทางวิชาการตีพิมพ์/เผยแพร่ในฐานข้อมูลวารสารระดับสากล (คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง)
  5. ขั้นตอนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ (คณะสหเวชศาสตร์)
  6.การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน (คณะสาธารณสุขศาสตร์)>>> (เอกสารเผยแพร่1) (เอกสารเผยแพร่2)
  7. เทคนิคการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ (สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา)
  8. การเขียนโครงการเสนอขอทุนวิจัย (คณะพยาบาลศาสตร์)
  9. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับชุมชน (รวมถึงการบริการสู่ชุมชน)จากรณีศึกษาโครงการ “เก็บตำนานเล่าประวัติศาสตร์” (คณะศิลปะศาสตร์)
  เอกสารเผยแพร่ โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (KM Series) ครั้งที่ 2
  เอกสารเผยแพร่ โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (KM Series) ครั้งที่ 1
  แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556
  แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
  เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “ถอด...ความรู้จากภูมิปัญญาครู/ศิลปิน/ปราชญ์พื้นถิ่น"
 
 
 
 
 
 
 
         
back