รายชื่อเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2556
หน่วยงาน / รายชื่อ
ตำแหน่ง/ตำแหน่งบริหาร
E-mail
หมายเลขโทรศัพท์
  หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
คณะนิติศาสตร์
น.ส. นิภา บุญจันทร์
นักวิชาการศึกษา
nipabunjun@hotmail.com
82-5405
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ผศ. ดร. กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์
kangwan_thailand@yahoo.com
02-696-5756
น.ส. กนกพร คุณภูริปัญญา
นักวิชาการศึกษา
air.kk@hotmail.com
02-696-5756
คณะรัฐศาสตร์
อ. ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
den605@yahoo.com
02-613-2318, 2333
นายณัฐวุฒิ คล้ายคลึง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
pik_tu324@hotmail.com
02-696-5304
นางอารยา แสงทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
arlaya_sang@yahoo.com
02-613-2348
นางศิริทัศน์ ตุ้มธรรมรงค์
นักแนวแนวศึกษาและอาชีพชำนาญการ
sirithattum@hotmail.com
02-696-5462
คณะเศรษฐศาสตร์
ผศ. ดร. ประชา คุณธรรมดี
ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการปริญญาตรี
ภาคภาษาไทย
pracha@econ.tu.ac.th
02-696-5982
นายปกรณ์ จรัสพนาวสาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pakorn@econ.tu.ac.th
02-696-5993
น.ส. เอื้อพันธ์ สุพันอ่างทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
eaupun@econ.tu.ac.th
02-696-6109
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รศ. ระพีพรรณ คำหอม
หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
rapeepanpaew@yahoo.com
02-613-2517
คณะศิลปศาสตร์
อ. ปิยวรรณ อัศวราชันย์
asawapiya@hotmail.com
02-696-5230
ผศ. นฤตย์ นิ่มสมบุญ
narit1960@gmail.com
02-696-5230
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ผศ. ปัทมา สุวรรณภักดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
patty_kai123@hotmail.com
02-696-6215
นางปิยาพัชร คนชม
หัวหน้างานบริการการศึกษาและวิชาการ
catsomjai@gmail.com
02-696-6210, 6267
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ผศ. ดร. ธีระ สินเดชารักษ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
teera.sd@gmail.com
น.ส. กนกภรณ์ ชาวบางงาม
นักวิชาการศึกษา
Pha_nu03@hotmail.com
02-696-5802
นายกฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
krittawat_k@hotmail.com
02-696-5836
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ. เบญจมาศ ตุลยนิติกุล
อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
benjamast@gmail.com
02-564-4444 ต่อ 2011
น.ส. เนตรนภัส จันทร์พ่วง
นักวิชาการศึกษา
junphuang@gmail.com
02-564-4444 ต่อ 2021
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ. ดร. วีรชัย อโณทัยไพบูลย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
wa@engi.tu.ac.th
02-564-3001-9 ต่อ 3007
นายสยามรัฐ คงทอง
หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน
ksiamrat@engi.tu.ac.th
02-564-3001-9 ต่อ 3181
คณะแพทยศาสตร์
ผศ. น.พ. วรรษา เปาอินทร์
ผู้อำนวยการจัดการความรู้
wansa@tu.ac.th
029269006
นางกัลยา นามสีฐาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
kanlaya1963@hotmail.com
029269006
คณะสหเวชศาสตร์
อ.จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล
อาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด
ljitanan@tu.ac.th
0-2986-9213-9 ต่อ 7208
ผศ. ดร. สุดาวดี คงขำ
ss2sdwd@yahoo.com
0-2986-9213-9 ต่อ 7251
คณะทันตแพทยศาสตร์
อ. ทพญ. นันทวรรณ กระจ่างตา
kwantawa@gmail.com
02-986-9213 ต่อ 7123
อ. ทพญ. จิรเกษม์ มาดิลกโกวิท
jirakate41@gmail.com
02-986-9213 ต่อ 7123
นางวิฑิต ประเสริฐผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
passvitit@hotmail.com
02-986-9213 ต่อ 7150
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ. ดร. ปรีย์กมล รัชนกุล
รองคณะบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
pregamol@yahoo.com
02-986-9213 ต่อ 7316-18
น.ส. ภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์
รักษาการหัวหน้างานวางแผนและประกันคุณภาพ
pawan072@ hotmail.com
02-986-9213 ต่อ 7328
คณะสาธารณสุขศาสตร์
น.ส. ภัททิรา เรืองเวช
บุคลากร
phattira21@gmail.com
02-986-9213-9 ต่อ 7425
น.ส. พิศมัย มากแพทย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pisamai28@gmail.com
02-986-9213-9 ต่อ 7425
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
อ. ดร. ภาคภูมิ ทิพคุณ
phakpoom1977@gmail.com
02-613-2841
น.ส. หฤทัยรัตน์ ศรีจันทร์ขำ
นักวิชาการศึกษา
kmee2@hotmail.com
02-613-2861
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
รศ. ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา และรักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียน
thawatchai@siit.tu.ac.th
02-564-3226 ต่อ 1807
น.ส. ภัทรภร ยวนพันธ์
บรรณารักษ์
phatara@siit.tu.sc.th
02-986-9101-8 ต่อ 1508
วิทยาลัยนวัตกรรม
ผศ. ดร. จิรพล สังข์โพธิ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรนโยบายและการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)
jurapon.s@gmail.com
02-623-5055
นายปภังกร หงษ์ศรีแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายบริหารส่วนกลาง
papangkorn@citu.tu.ac.th
02-623-5055-8
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
อ. อัครพงษ์ ค่ำคูณ
lakkhara@tu.ac.th
02-613-3705-9
นายศรีภูมิ อิศรพันธุ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยีการศึกษา
myfiction@hotmail.com
02-613-3712
น.ส. พรรษชล พงษ์เพียจันทร์
เจ้าหน้าที่แผนงานและประกันคุณภาพ
ta_n@hotmail.com
02-613-3712
สถาบันภาษา
ผศ. ดร. กิตติธัช สุนทรวิภาต
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน วิจัย
และมาตรฐานการศึกษา
skittitouch@hotmail.com
02-696-6052
น.ส. กุลพรรณ จันทร์แก้ว
นักวิชาการศึกษา
track_w@hotmail.com
02-696-6052
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
น.ส. จีราวรรณ ตาลช่วง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
forjun.t@gmail.com
02-564-4429
หน่วยงานวิจัย
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
นายสิทธิชัย พันเศษ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
prasia.tu@gmail.com
02-564-5000-3 ต่อ 306
น.ส. บุหงา จันทร์นวล
นักวิชาการศึกษา
chanchao1988@yahoo.com
02-564-5000-3 ต่อ 311
สถาบันทรัพยากรมนุษย์
นายกิตติภูมิ วิเศษศักดิ์
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
ktmhri@gmail.com
02-613-3305
น.ส. อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ
นักวิจัย
superjibjib@hotmail.com
02-613-3305
สถาบันไทยคดีศึกษา
นางณัฐธยาน์ ทรงฉลาด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
apsara_j@hotmail.com
02-613-3203-5 ต่อ 19
น.ส.โศรยา สุรัญญาพฤติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
soraya.su@hotmail.com
02-613-3203-5 ต่อ 22
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ.
น.ส. กานติมา พงษ์ศักดิ์
เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาระบบ
pudyito@yahoo.com
02-613-3120
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
น.ส. ปัญชลี โชติคุต
รักษาการเลขานุการสถาบันประมวลข้อมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา
pan@tu.ac.th
02-564-4444 ต่อ 1953
นางประภัสสร ขวัญเผือก
บุคลากรชำนาญการ
pum@tu.ac.th
02-564-4444 ต่อ 1959-60
สำนักหอสมุด
น.ส. นพวรรณ วัฒนะนนท์
หัวหน้าห้องสมุด ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม
noppawan@tu.ac.th
02-613-2326, 02-613-2308
น.ส. กนกวรรณ บัวงาม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด
bkanokwan1977@gmail.com
02-613-3518-9
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
นายสุรพล เล่ากุล
หัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่
suraphollaokul@yahoo.com
02-613-3011-13
นายกิตติ นาวิกมูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Vanis_6@hotmail.com
02-613-3011-13
กองการเจ้าหน้าที่
น.ส. มนทิรา ตุลาคุปต์
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
praynual@hotmail.com
82-1884
น.ส. อัญชิสา นกเดช
บุคลากร
pd_tu@hotmail.com
82-1891-2
กองบริการการศึกษา
นางเนตรนพิศ รังสิโยภาส
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
pinanong@tu.ac.th
02-564-4440 ต่อ 1830
น.ส. ปิ่นนภา ศรีธัญรัตน์
นักวิชาการศึกษา
pin_a@hotmail.com
02-564-4440 ต่อ 1830
น.ส. ศิรินทิพย์ ชัยขันแก้ว
นักวิชาการศึกษา
work_toylek@hotmail.co.th
02-564-4440 ต่อ 1755
กองงานศูนย์รังสิต
นางโสภิดา อภิธนวิทย์
หัวหน้าหมดการเงิน งบประมาณ และอัตรากำลัง
sopida.th@yahoo.com
82-1115, 82-1112
น.ส. สุภาว์ คำประโคน
หัวหน้าหมวดบริการวิชาการ
sptupty@hotmail.com
83-6040 (038-259-056)
สำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต
น.ส. วรัตม์นันท์ แก้วปานเวธน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
tu_noon@yahoo.com
82-1901
น.ส. ไพศิษฐ์ฏา กมลคุปติภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
kookkai1717@hotmail.com
82-1906
สำนักงานนิติการ
นายสมเกียรติ นวนรา
หัวหน้างานสัญญาและกฎหมาย
somkiatn@tu.ac.th
81-1154
สำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง
น.ส. กุลธิดา ทองทรัพย์
บุคลากร
Aor47@hotmail.com
054-268-701 ต่อ 5102
นางอารีย์ ตั้งพระกิตติคุณ
หัวหน้าหมวดนโยบายและแผน
areeangle_m@hotmail.com
054-268-701 ต่อ 5207
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
น.ส. สดศรี ทับสุทธิ์
หัวหน้างานบริหารและวางแผน
sodsri@tu.ac.th
02-613-3820-5 ต่อ 401
น.ส. พวงเพชร ราชพิบูลย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ttiinn_muk@hotmail.com
02-613-3820-5 ต่อ 402