กองพัฒนาคุณภาพ – Quality Development Division

ประวัติความเป็นมากองพัฒนาคุณภาพ

         

          ด้วยสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 โดยจัดตั้ง “สำนักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ” เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานรองรับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การจัดการคุณภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การจัดการความรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การและนวัตกรรมคุณภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพตามที่อธิการบดีมอบหมาย โดยโอนงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มาอยู่ที่ “สำนักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ” และรวมงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดการความรู้ ที่อยู่ในกองอื่นๆ มาอยู่ที่ “สำนักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ”

  

          ต่อมาสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย โดยการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารส่วนงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยและการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ให้มีส่วนงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย โดยให้ “สำนักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ” เป็น “กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ” สังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์และการคลัง ตามข้อบังคับนี้ และแบ่งส่วนงานเป็น 3 งาน ดังนี้

          1. งานพัฒนาระบบคุณภาพ
          มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง การวางระบบการควบคุมภายในให้สอดรับกับการบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานการทำงาน การพัฒนาระบบงาน ระบบคุณภาพ การส่งเสริมนวัตกรรมคุณภาพ การส่งเสริมให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยนำระบบคุณภาพระดับสากลอื่นมาใช้ประสานงาน และให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

          2. งานประกันคุณภาพ
          มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ ได้แก่ การนำเสนอนโยบาย แผนงานด้านการประกันคุณภาพ การพัฒนาระบบ/กลไกการประกันคุณภาพ การส่งเสริมและสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยประสานงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การประเมินคุณภาพภายในคณะ/สำนัก/สถาบัน/สำนักงานอธิการบดี/กอง/สำนักงาน รวมทั้ง การติดตามการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ การประสานงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การนำเกณฑ์คุณภาพอื่นๆ ที่เป็นเกณฑ์ในระดับสากลมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          3. งานสารสนเทศและการจัดการความรู้
          มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ บริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ โดยจัดเก็บ รวบรวม ประสานงานการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่จำเป็นในการประกันคุณภาพ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล (World Ranking)ประมวลผล วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร พัฒนาระบบแผนงานและดำเนินการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมสนับสนุนให้หน่วยงานนำกลไกการจัดการความรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานและขยายผลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วทั้งองค์การ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล (World Ranking)

                                                                           --------------------