ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
QA
TQF  
TQF แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (2551-2556)  
ประกาศกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐ พ.ศ.2552  
พ.ร.บ.การศึกษา 2542(แก้ไข 2545)  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 2551  
     
QD  
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน