คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
       
  คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย  
  คณะกรรมการประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี  
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบกาารควบคุมภายใน  
  คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ระดับสากล (World Ranking)  
       
back