ติดต่อเรา

       กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       ห้อง 318 ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
       เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ :
       0 2564 4440-79 ต่อ 1520-30

โทรสาร :
       0 2564 3095

อีเมล์ :
       งานพัฒนาระบบคุณภาพ                         qd_tu2012@hotmail.com
       งานประกันคุณภาพ                                 qa_tu2012@hotmail.com
       การจัดการความรู้                                    km_tu2012@hotmail.com

เว็บไซต์ :
       http://www.tu.ac.th/org/qa/index.html

FACEBOOK :
       https://www.facebook.com/profile.php?id=100003812236503

 

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทร
อีเมล์
นางชนันดา  ธีญะวุฒิ
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1520
chananda@tu.ac.th
งานพัฒนาระบบคุณภาพ
นางสาวเบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพ
1525
khunben54@gmail.com benne2000@hotmail.com
นางสาววัชรียา  ถาวร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
1526
aee_econ9@hotmail.com
นางสาวชมัยพร  หวานแท้
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
1526
catty_ooi@hotmail.com
นายกฤชเทพ  เนตรอรุณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
1527
krittep_n@hotmail.com
งานประกันคุณภาพ
นายจุรินทร์  สุนิตย์สกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
1529
sjurinth@hotmail.com
นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
1523
luxmusic5@hotmail.com
นางสาวนิศารัตน์ ซ่อนกลิ่น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
1523
ns_nisarat@hotmail.com
นางสาวอัญญภัท เพ็ชรนิล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
1524
nannie125phet@gmail.com
นางสาวนิศา สุขประเสริฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1524 nisa_pp.tu@hotmail.com
งานสารสนเทศและการจัดการความรู้
นางอัจฉรา ชนะกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศ
และการจัดการความรู้
1521
nuat@tu.ac.th
นางสาววิสสุตา ประเสริฐพรศักดิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
1522
wissuta_tu@hotmail.com
นางสาวสาวภาคย์ ใบกุหลาบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
1522
sawapak.qi@hotmail.com
หน่วยบริหารและธุรการ
นางสาววราภรณ์  ไหลนำเจริญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
1530
juy20032525@hotmail.com
นางสาวฐิตามินทร์ สารี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
1520
thankyou1983@hotmail.com
นายสุมล  โพธิ์เลี้ยง
นักการภารโรง
1530


back