กองพัฒนาคุณภาพ – Quality Development Division

ติดต่อเรา

กองพัฒนาคุณภาพ ห้อง 318 ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์

0 2564 4440-79 ต่อ 1520-30

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003812236503

โทรสาร

0 2564 3095

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

เบอร์ภายใน

อีเมล์

นางชนันดา ธีญะวุฒิ
(นก)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ 1520 chananda.nok@gmail.com
งานพัฒนาคุณภาพระดับสากล qd_tu2012@hotmail.com
นายจุรินทร์ สุนิตย์สกุล
(จุ)
หัวหน้างานประกันคุณภาพ Improvement , Project , บ่มเพาะ , ฝึกอบรมสัมมนา , Risk , ISO 1529 sjurinth@hotmail.com
น.ส.นิศารัตน์ ซ่อนกลิ่น
(รถเมล์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ Improvement , Project , บ่มเพาะ 1527 ns_nisarat@hotmail.com
นายฐิติพงศ์ ศรีมงคล
(ฮาล์ฟ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ISO 1524 srimongkol.thitipong@gmail.com
งานประกันคุณภาพ qa_tu2012@hotmail.com
น.ส.เบญจวรรณ เนาวประสิทธิ์
(เบญ)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพระดับสากล ประเมินคุณภาพระบบ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย , ประเมินคุณภาพระบบ EdPEx IQA และISO ระดับหน่วยงาน , พัฒนาผู้ประเมิน EdPEx ISO รุ่นใหม่ , พัฒนาผู้ประเมิน EdPEx ISO ผู้มีประสบการณ์ , การจัดการความรู้ , คลังความรู้ มธ. (TU WIKI) , แผนพัฒนา มธ. , แผนพัฒนาหน่วยงาน , EdPEx 200 1525 khunben54@gmail.com
น.ส.บุณฑริก พุฒิกุล
(เข็ม)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประเมินคุณภาพระบบ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย , พัฒนาผู้ประเมิน EdPEx ISO รุ่นใหม่ , แผนพัฒนา มธ. 1523 2478khm@gmail.com
น.ส.จุฑารัตน์ ส่องแสงวิจิตร
(โอ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ การจัดการความรู้ , คลังความรู้ มธ. (TU WIKI) 1523 taifun.ioreo@gmail.com
งานงานสารสนเทศและการจัดการ qm_tu2017@hotmail.com
นางอัจฉรา ชนะกุล
(อัจ)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศและการจัดการ KPI , OPR , TU QA Online , การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล 1521 nuat@tu.ac.th
น.ส.อัญชสา แก้วเก้า
(กี้)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ KPI , OPR 1522 luxmusic5@hotmail.com
น.ส.วราภรณ์ ไหลนำเจริญ
(จุ้ย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานบุคคล 1530 juy20032525@hotmail.com
น.ส.ฐิตามินทร์ สารี
(ตุ๊ก)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานธุรการ , งานบุคคล , งานพัสดุ , 1530 thankyou1983@hotmail.com
นายณัฐภัทร์ กุลลิขิตกุศล
(เอิร์ธ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ TU QA Online , Website 1528 tu.nattapat@gmail.com
นางศีนวล กล่อมดี
(นวล)
พนักงานสถานที่ 1530 -

แผนที่หน่วยงาน