กองพัฒนาคุณภาพ – Quality Development Division

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ระดับสากล(World Ranking)