บรรยากาศโครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Start EdPEx: 60 เริ่มต้นด้วยโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บวร ปภัสราทร ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เป็นวิทยากร(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม)(เอกสารประกอบการสัมมนา) 
 

โครงการแลกเปลี่ยนแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการด้านการนำองค์กร และบริหารบุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็นวิทยากร(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม) 
 

โครงการศึกษาดูงาน เรื่องเรียนรู้ระบบการทำงานข้ามสายงาน (Cross Functional Team) จาก SCG Logistics เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณศุภรัฐ โพธิ์นาค (Quality Assurance Manager) และคณะ จากศูนย์กระจายสินค้า SCG Logistics วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้


(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม) 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เข้าใจคน เข้าใจงาน พาธรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหารชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็นวิทยากร


(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม) (เอกสารประกอบการสัมมนา)


 
 

โครงการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการด้านกลยุทธ์ และด้านการวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องอบรมสัมมนา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสานสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้


(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม)


 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx : หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมสัมมนา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้ตรวจรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA) มาเป็นวิทยากร


(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม) (เอกสารประกอบการสัมมนา) 
 

โครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 227 ชั้น 2 อาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวารุณี ปรีดานนท์ จากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย มาเป็นวิทยากร


(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม) (เอกสารประกอบการสัมมนา)


 
       
 

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนา “การวางแผนเชิงกลยุทธ์ : บทเรียนจากองค์กรชั้นนำ” เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมประสงค์ โกศลบุญ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร


(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม)


 

    Next

กลับสู่หน้าหลัก