โครงการ “ให้คำปรึกษาการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI) : P2 สภาวการณ์ขององค์การ” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บวร ปภัสราทร จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็นวิทยากร


(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม) (เอกสารประกอบการสัมมนา)

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx : หมวด 3 นักศึกษาและผู้รับบริการ และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ วันที่ 6 , 19 และ 27 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และห้องอบรมสัมมนา ชั้น อาคารวิทยบริการ สทส. ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็นวิทยากร


(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม) (เอกสารประกอบการอบรม-หมวด 3) (เอกสารประกอบการอบรม-หมวด 6) (สรุปความรู้จากการสัมมนา)
(VDO การสัมมนาภาคเช้า) (VDO การสัมมนาภาคบ่าย)

 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรด้วยมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 วิทยากรโดย นายพิชัย ห่านสุวรรณดำรงค์ จากบริษัท โปรซิสเทม เมเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 -16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม) (เอกสารประกอบการสัมมนา)

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) สำหรับหน่วยงานที่เริ่มใช้ EdPEx ในปีการศึกษา 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บวร ปภัสราทร จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็นวิทยากร


(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม) (เอกสารประกอบการสัมมนา) (VDO การสัมมนาภาคเช้า) (VDO การสัมมนาภาคบ่าย)

 
 

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงาน (Operation Risk) จากคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้


(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม)

 
 

โครงการสัมมนาเรื่อง "Thammasat Excellence Network ปี 2559 :ก้าวสู่ความเป็นเลืศด้วยการจัดการความรู้และความเสี่ยง วันที่ 9-11 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี"
วิทยากรโดย นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ศาสตราจารย์ พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
อาจารย์สันติ จิตระจินดา อาจารย์สมศักดิ์ กัณหา สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา : มายา

(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม) (เอกสารประกอบการสัมมนา1)(เอกสารประกอบการสัมมนา2)(รายงานผลการดำเนินโครงการสัมมนา)

 
 

โครงการสัมมนาเรื่อง "A Journey to SCOPUS"
วิทยากรโดย Rosna Awang-Hashim,Ph.D.Professor of Educational Psychology Editor-in-Chief Malaysian Journal of Learning and Instruction (MJLI) วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เเวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม) (เอกสารประกอบการสัมมนา)

 
 

โครงการสัมมนาเรื่อง "การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ SCOPUS"
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เเวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม) (เอกสารประกอบการสัมมนา)

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐาน ISO กับการพัฒนาคุณภาพในสถาบันการศึกษา”
เมื่อวันที่ 17 และ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ในหัวข้อ " ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 " ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นกรอบหลักของการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ และเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการดำเนินงานให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ต้องการ
การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ของกอง/สำนักงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี รวม 60 คน

(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม)

 
 

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile) และ KPI” เมื่อวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2559 2559 ณ ห้องประชุม บร 3 - 135 อาคารบรรยายเรียนรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม) (เอกสารประกอบการสัมมนา)

 

Prev    Next

กลับสู่หน้าหลัก